Select Page

شاخه های روانشناسی

روانشناسی از ديدگاه مسلمان

روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان در دوران اسلامی دانشمندان مسلمانی چون کندی، فارابی، ابن سینا، فخر رازی، غزالی، ابن عربی، سهروردی و ملاصدرا مطالعات زیادی در زمینه روانشناسی انجام داده اند .کندی، نقش ویژه ای در واکاوی مفهوم نفس و قوای گوناگون آن داشت .او در باره...

روانشناسی مدرن در ايران باستان

ريشه روانشناسي مدرن در ايران باستان از دو زاویه می توان به بررسی روانشناسی ایران پرداخت. نخست جنبه الهام بخشی آن است، یعنی درنگ در معانی و مبانی روان، شخصیت و جایگاه انسان و بیماری ها و ناهنجاری های رفتاری او از دیدگاه حكیمان دوران باستان که بی تردید برای نظریه...

روانشناسی بالینی چیست ؟

روانشناسی بالینی چیست ؟ روانشناسی بالینی شاخه ای از روانشناسی است که در آن تلفیق دانش نظری و مهارت‌های عملی برای شناسایی، پیش بینی و کاهش ناسازگاری ها،، ناتوانایی ها و ناراحتی ها و همچنین ارتقا و رشد سازش یافتگی، سازگاری و تحول فردی صورت می گیرد. به گفته انجمن...
روانشناسی از ديدگاه مسلمان

روانشناسی از ديدگاه مسلمان

روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان در دوران اسلامی دانشمندان مسلمانی چون کندی، فارابی، ابن سینا، فخر رازی، غزالی، ابن عربی، سهروردی و ملاصدرا مطالعات زیادی در زمینه روانشناسی انجام داده اند .کندی، نقش ویژه ای در واکاوی مفهوم نفس و قوای گوناگون آن داشت .او در باره...

read more
روانشناسی در يونان باستان و قرون وسطی

روانشناسی در يونان باستان و قرون وسطی

روانشناسي در يونان باستان و قرون وسطي امروزه مطالعه بسیاری از علوم بدون بررسی تاریخی آن علوم، ممكن است، زیرا بسیاری از مباحث مطرح شده در علوم مختلف پس از گذشت زمان جایگاه واقعی خود را از دست داده، جای خود را به مباحث و مسائل جدیدتری می دهند. بدون تردید پزشكی امروز نه...

read more
روانشناسی مدرن در ايران باستان

روانشناسی مدرن در ايران باستان

ريشه روانشناسي مدرن در ايران باستان از دو زاویه می توان به بررسی روانشناسی ایران پرداخت. نخست جنبه الهام بخشی آن است، یعنی درنگ در معانی و مبانی روان، شخصیت و جایگاه انسان و بیماری ها و ناهنجاری های رفتاری او از دیدگاه حكیمان دوران باستان که بی تردید برای نظریه...

read more
تاريخچه روانشناسي بالینی

تاريخچه روانشناسي بالینی

ريشه هاي تاريخي روانشناسي بالینی ریشه روانشناسی بالینی را هم می توان در قرن نوزدهم یافت. اگر چه تاریخ مشخصی برای فعالیتهای رسمی روانشناسی بالینی نمی توان معلوم کرد لیكن در تاریخ روانشناسی، آغاز و تولد این رشته را در کوشش های لایتنر ویتمر (Lightner Witmer) میدانند که...

read more
روانشناسی بالینی چیست ؟

روانشناسی بالینی چیست ؟

روانشناسی بالینی چیست ؟ روانشناسی بالینی شاخه ای از روانشناسی است که در آن تلفیق دانش نظری و مهارت‌های عملی برای شناسایی، پیش بینی و کاهش ناسازگاری ها،، ناتوانایی ها و ناراحتی ها و همچنین ارتقا و رشد سازش یافتگی، سازگاری و تحول فردی صورت می گیرد. به گفته انجمن...

read more
تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی در ساختار خانواده

تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی در ساختار خانواده

تحلیل کیفی و کمی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی در ساختار خانواده در ایران نسبت به خانواده نگرشی مثبت وجود دارد و آن را بهترین مکان زندگی افراد می دانند و تدابیری نیز در جهت پایداری و تداوم آن اندیشیده اند. خانواده در طول تاریخ با دگرگونی‌هایی همراه بوده است. پژوهش ها...

read more