Select Page

تست های روانشناسی

  نظريه طبیعت گرا  (naturalistic)

  نظريه طبیعت گرا  (naturalistic) پیروان این نظریه معتقدند این تصور که شخصیت ها سازنده زمان هستند کاملاً درست نیست. شاید همانگونه که نظریه طبیعت گرایانه تاریخ می گوید زمان شخصیت ها را می سازد، یا حداقل زمینه را برای پذیرش آنچه شخص بیان می دارد ممكن می کند. مادام که...

روانشناسی در كدام مرحله قرار دارد؟

روانشناسي در كدام مرحله قرار دارد؟ بدون شک در طول تاریخ روانشناسی، مكاتب مختلفی ظهور کرده اند و در این روند هر یک به طرد یا تكمیل یكدیگر پرداخته اند. ظهور هر نظام جدیدی موجب می شود پیروان بسیاری را به خود جذب کند و در عین حال مخالفان خود را نیز به وجود آورد. ظهور هر...

روانشناسی علمی در عصر جديد

روانشناسي علمي در عصر جديد عصر جدید که با رنسانس آغاز شد نوزایی در تمام ابعاد بشری را به همراه داشت. نگاه انسان عصر جدید نگاهی متفاوت از نگاه انسان مسیحی است. انسان عصر جدید به دنبال شناخت طبیعتی است که مسیحیت آن را طرد می کرد. برای انسان عصر رنسانس، فعالیت و حرکت به...

روانشناسی از ديدگاه مسلمان

روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان در دوران اسلامی دانشمندان مسلمانی چون کندی، فارابی، ابن سینا، فخر رازی، غزالی، ابن عربی، سهروردی و ملاصدرا مطالعات زیادی در زمینه روانشناسی انجام داده اند .کندی، نقش ویژه ای در واکاوی مفهوم نفس و قوای گوناگون آن داشت .او در باره...

روانشناسی در يونان باستان و قرون وسطی

روانشناسي در يونان باستان و قرون وسطي امروزه مطالعه بسیاری از علوم بدون بررسی تاریخی آن علوم، ممكن است، زیرا بسیاری از مباحث مطرح شده در علوم مختلف پس از گذشت زمان جایگاه واقعی خود را از دست داده، جای خود را به مباحث و مسائل جدیدتری می دهند. بدون تردید پزشكی امروز نه...
روانشناسی از ديدگاه مسلمان

روانشناسی از ديدگاه مسلمان

روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان در دوران اسلامی دانشمندان مسلمانی چون کندی، فارابی، ابن سینا، فخر رازی، غزالی، ابن عربی، سهروردی و ملاصدرا مطالعات زیادی در زمینه روانشناسی انجام داده اند .کندی، نقش ویژه ای در واکاوی مفهوم نفس و قوای گوناگون آن داشت .او در باره...

read more
روانشناسی در يونان باستان و قرون وسطی

روانشناسی در يونان باستان و قرون وسطی

روانشناسي در يونان باستان و قرون وسطي امروزه مطالعه بسیاری از علوم بدون بررسی تاریخی آن علوم، ممكن است، زیرا بسیاری از مباحث مطرح شده در علوم مختلف پس از گذشت زمان جایگاه واقعی خود را از دست داده، جای خود را به مباحث و مسائل جدیدتری می دهند. بدون تردید پزشكی امروز نه...

read more
روانشناسی مدرن در ايران باستان

روانشناسی مدرن در ايران باستان

ريشه روانشناسي مدرن در ايران باستان از دو زاویه می توان به بررسی روانشناسی ایران پرداخت. نخست جنبه الهام بخشی آن است، یعنی درنگ در معانی و مبانی روان، شخصیت و جایگاه انسان و بیماری ها و ناهنجاری های رفتاری او از دیدگاه حكیمان دوران باستان که بی تردید برای نظریه...

read more
تاريخچه روانشناسي بالینی

تاريخچه روانشناسي بالینی

ريشه هاي تاريخي روانشناسي بالینی ریشه روانشناسی بالینی را هم می توان در قرن نوزدهم یافت. اگر چه تاریخ مشخصی برای فعالیتهای رسمی روانشناسی بالینی نمی توان معلوم کرد لیكن در تاریخ روانشناسی، آغاز و تولد این رشته را در کوشش های لایتنر ویتمر (Lightner Witmer) میدانند که...

read more
روانشناسی بالینی چیست ؟

روانشناسی بالینی چیست ؟

روانشناسی بالینی چیست ؟ روانشناسی بالینی شاخه ای از روانشناسی است که در آن تلفیق دانش نظری و مهارت‌های عملی برای شناسایی، پیش بینی و کاهش ناسازگاری ها،، ناتوانایی ها و ناراحتی ها و همچنین ارتقا و رشد سازش یافتگی، سازگاری و تحول فردی صورت می گیرد. به گفته انجمن...

read more
تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی در ساختار خانواده

تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی در ساختار خانواده

تحلیل کیفی و کمی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی در ساختار خانواده در ایران نسبت به خانواده نگرشی مثبت وجود دارد و آن را بهترین مکان زندگی افراد می دانند و تدابیری نیز در جهت پایداری و تداوم آن اندیشیده اند. خانواده در طول تاریخ با دگرگونی‌هایی همراه بوده است. پژوهش ها...

read more

آزمون های مرتبط با مذهب Religion

برگردان نام آزمون ها نیاز به بازنگری دارد Assessment of Beliefs and Behaviors in Coping سنجش باورها و رفتارهای مقابله ایAntipathy towards the ch‎aracters (Religious Antipathy) بیزاری از شخصیت دینیAttachment to God Inventory دلبستگی به خداAttitude toward the Church...

read more

سایر ویژگی ها M-Z

نام گذاری آزمون ها نیازمند بازنگری است Management Of Shame State-Shame Acknowledgment and Shame Displacement مدیریت حالت شرم- اقرار و جایگزینی شرمMenon Empowerment Scale. Menon‚ 2001. مقیاس توانمند سازی منونMobility Inventory (MI). Chambless‚ Caputo‚...

read more

سایر ویژگی ها A-L

نام گذاری آزمون ها نیازمند بازنگری است Adult ADHD Self Report Scale (ASRS v1.1) مقیاس اختلال بیش فعالی و کم توجهی بزرگسالانAdult Impulsiveness Scale I7 مقیاس تکانشگری آیسنک، استینگ، پیرسون و آلیسوپAdult ADHD Self Report Scale (ASRS v1.1) مقیاس اختلال...

read more

اعتیاد، الکل Addication‚ Alcohol

نام گذاری آزمون ها نیازمند بازنگری است Addiction Counseling Self-Efficacy Scale (ACSES). Murdock‚ Wendler‚ & Neilson‚ 2005. مقیاس های خودکارآمدی در مشاوره اعتیادAdolescent Relapse Coping Questionnaire (ARCQ). Mark Myers‚ 1990‚ revised 1994. پرسشنامه سبک...

read more