روانشناسي در كدام مرحله قرار دارد؟

بدون شک در طول تاریخ روانشناسی، مكاتب مختلفی ظهور کرده اند و در این روند هر یک به طرد یا تكمیل یكدیگر پرداخته اند. ظهور هر نظام جدیدی موجب می شود پیروان بسیاری را به خود جذب کند و در عین حال مخالفان خود را نیز به وجود آورد. ظهور هر نظام جدیدی مستلزم انقلابی است، ولی چنین انقلابی پس از پیروزی به سنتی پابرجا تبدیل می شود و مقدمه انقلابی دیگر را علیه خود فراهم می آورد.

بدون شک وجود مكاتب و نظام های مختلف روانشناسی در عصر حاضر، گویای این مطلب است که روانشناسی هنوز به مرحله پارادایمی نرسیده است. در حدود دو قرن است که روانشناسان به دنبال ارائه تعریفی واحد و دقیق از روانشناسی هستند ولی به دلیل جهت گیری های خاص خود در قلمرو روش شناختی، هنوز توافقی بر سر این مهم صورت نگرفته است.

کیمبل از چنین نابسامانی  با عنوان مشكل هویت روانشناسی یاد می کند. با وجود مكاتب مختلف، هیچ یک در مقام یک محصول کامل و تمام شده به حساب نمی آیند. در نتیجه می توان چنین گفت که روانشناسی امروز در شكل نهایی خود نیست .

به عبارت دیگر، مكاتب تازه جانشین مكاتب قبلی شده اند، اما هیچ چیز دائمی بودن آنها را در فرآیند تكامل ساختن یک علم تضمین نمی کند.