روانشناسی بالینی چیست ؟

روانشناسی بالینی شاخه ای از روانشناسی است که در آن تلفیق دانش نظری و مهارت‌های عملی برای شناسایی، پیش بینی و کاهش ناسازگاری ها،، ناتوانایی ها و ناراحتی ها و همچنین ارتقا و رشد سازش یافتگی، سازگاری و تحول فردی صورت می گیرد.

به گفته انجمن روانشناسی امریكا روانشناسی بالینی بر جنبه‌های مختلف ذهنی، هیجانی، زیستی، اجتماعی و رفتاری عملكرد انسان در فرهنگ و زیرگروه‌های فرهنگی و سطوح مختلف اقتصادی اجتماعی تمرکز دارد.

به عبارت دیگر روانشناسی بالینی، به تحقیق، تدریس و ارایه خدمات در رابطه با کاربرد اصول، روش‌ها و رویه‌هایی می‌پردازد که در فهم، پیش بینی و کاهش ناسازگاری ها، ناتوانایی‌ها و ناراحتی‌های ذهنی، هیجانی، زیستی، اجتماعی و رفتاری انواع مراجعان به ما کمک می کند.

روانشناسی بالینی مطالعه عمیق حالات فردی است. هدف اصلی روانشناسی بالینی مطالعه، تشخیص و درمان مشكلاتی است که اساس آن روانشناختی است.

روانشناس بالینی، متخصصی است که وظیفه اش شناخت و درمان مشكلات رفتاری، هیجانی و شناختی افراد است. نقش های و مهارت های شش‌گانه روانشناسی بالینی عبارت است از:

 1. ارزیابی و تشخیص
 2. مداخله و روان درمانی
 3. مشورت
 4. آموزش و نظارت بر کار روان درمان گران
 5. پژوهش و مدیریت غالب کارهای روانشناس بالینی در راستای تشخیص و درمان
 6. آموزش و پژوهش است.

روانشناس بالینی کیست ؟

شرايط شخصیتي، قانوني، تحصیلي و اخلاقي روانشناس بالیني شدن

 • علاقه از سر دلسوزی به انسان ها داشته باشد، بدون قصد و نظر برای به بازی گرفتن آنها.
 • بصیرت و آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود داشته باشد.
 • دارای احساس مسئولیت پذیری، بردباری و تحمل ابهام، تحمل موقعیت های اضطراری، درایت، مهارت و وجدان کاری باشد.
 • استعداد و توانایی برقراری روابط گرم و صمیمی با دیگران داشته باشد.
 • صادق، شریف، قضاوت درست و دارای ثبات هیجانی باشد.
 • توانمندی جسمی، ذهنی و اخلاقی برای اجرای درست این حرفه را داشته باشد.
 • واجد نگرش بالینی یا رویكرد بالینی باشد.
 • گرایش به تلفیق دانش حاصل از تحقیق در باره رفتار انسان و فرایندهای ذهنی از طریق بررسی عمقی یک فرد خاص و کمک به او.
 • آموزشهای خاص دیده باشد )از دانشكده یا برنامه ی مورد تایید هیات اعطای گواهینامه، فارغ التحصیل شده باشد(.
 • علاوه بر مدرک تحصیلی، باید گواهینامه یا جواز کار داشته باشد.
 • کار عملی نظارت شده به صورت دوره های اینترنی را گذرانده باشد.
 • در امتحان بورد موفق شده باشد.
 • سو پیشینه و تخلف اخلاقی نداشته باشد.
 • با اصول اخلاق حرفه ای و ضوابط رفتاری آشنا باشد و رعایت کند.

منبع: تاريخچه روانشناسي در ايران