مقیاس هولمز راهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی

«مقیاس استرس»

موقعیت های زیر را یک به یک بخوانید ، دگرگونی های زندگی خود را در دوازده ماه گذشته و امتیازهای مربوط به آن ها را علامت بزنید .

موقعیتامتیازپاسخ
1- فوت همسر100 
2- طلاق73 
3- جدایی از همسر65 
4- زندانی شدن63 
5- فوت یکی از اعضای خانواده63 
6- زخمی یا بیمار شدن53 
7- ازدواج50 
8- از دست دادن کار 47 
 9- آشتی با همسر45  
 10- بازنشستگی45  
 11- تغییر در سلامتی یکی از اعضای خانواده44  
 12- حاملگی39  
 13- مسائل جنسی39  
 14- ورور عضو جدید به خلنواده39  
 15- تغییر در کار39  
 16- تغییر در مضعیت اقتصادی38  
 17- تغییر در تعداد درگیری ها با همسر35  
 18- وام مهم مسکن32  
 19- ناتوانی در پرداخت وام مسکن یا وام دیگر30  
 20- تغییر در مسؤولیت های زندگی29  
 21- رفتن یک فرزند از خلنه29  
 22- اختلاف با والدین همسر29  
 23- تحقق یافتن برنامه های شخصی سطوح بالا28  
24- شروع مجدد یا قطع کار همسر 26  
 25- شروع یا پایان تحصیلات26  
 26- تغییر در شرایط زندگی25  
 27- تجدید نظر در عادات شخصی24  
 28- مساله با والدین23  
 29- تغییر در ساعات یا شرایط کار20  
 30- تغییر محل سکونت20  
 31- تغییر محل تحصیل20  
 32- تغییر در سرگرمی ها19  
 33- تغییر در فعالیت های مذهبی19  
 34- تغییر در فعالیت های اجتماعی18  
 35- وام کوچک خرید خانه یا . . .17  
 36- تغییر در ساعات خواب17  
 37- تغییر در تعداد دورهم جمع شدن های خانوادگی16  
 38- تغییر در عادات غذایی15  
 39- گذراندن تعطیلات تابستانی13  
 40- شرکت در جشن های نوروزی12  
 41- خلاف کاری های جزیی11  

گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان