پرسشنامه خود پنداره SCQ
«راج کمار ساراسوت» 48 سوال
در این پرسشنامه سوالاتی با تعدادی پاسخ ارائه شده است . آن ها را با دقت بخوانید و در جای خالی مقابل موردی که درباره شما صادق است ، علامت بزنید . فقط یک جواب باید بدهید . مثالی در زیر بیان شده است . محدودیت زمانی وجود ندارد. اما سعی کنید در پاسخگویی سرعت داشته باشد .

مثال : چه جور دندانی دارید ؟
خیلی زیبا( ) زیبا( ) متوسط( ) نازیبا( ) بسیارنازیبا( )

1- آیا دوستان از شما راهنمایی می خواهند ؟
همیشه( ) معمولا( ) بعصی اوقات( ) معمولا نه ( ) هرگز( )

2- راجع به وضع ظاهر خود چه فکر می کنید ؟خیلی زیبا( ) زیبا( ) رضایت بخش( ) نارضایت بخش( ) زشت( )

3- در انجام کارهای جسمانی خود را چگونه می بینید ؟
خیلی قوی( ) قوی( ) متوسط( ) ضعیف( ) خیلی ضعیف( )

4- خلق و خوی خود را چگونه می یابید ؟همیشه شاد( ) شاد( ) معمولی( ) گاهی ناشاد( ) همیشه ناشاد( )

5- دروس مدرسه را تا چه حد دوست دارید ؟
خیلی زیاد( ) زیاد( ) متوسط( ) کم( ) خیلی کم( )

6- آیا معتقد به آداب و رسوم مذهبی هستید ؟
خیلی زیاد( ) زیاد( ) متوسط( ) بعضی اوقات( ) هرگز( )

7- آیا در انتقاد از دیگران شرکت می کنید ؟
همیشه( ) بیشتر اوقات( ) معمولا( ) کم( ) هرگز( )

8- آیا در حضور دیگران اندیشه هایتان را به صراحت بیان می کنید ؟
همیشه( ) بیشتر اوقات( ) معمولا( ) بعضی اوقات( ) هرگز( )

9- چهره خود را چگونه می بینید ؟
خیلی زیبا( ) زیبا( ) معمولی( ) نه چندان زیبا( ) زشت( )

10- آیا خود را فرد شادی می بینید ؟
همیشه( ) بیشتر اوقات( ) معمولا( ) خیر( ) هرگز( )

11- آیا غیرعادی هم رفتار می کنید ؟
همیشه( ) بیشتر اوقات( ) بعضی اوقات( ) بندرت( ) هرگز( )

12- آیا فکر می کنید آدم با تجربه ای هستید ؟
خیلی زیاد( ) زیاد( ) متوسط( ) کمی( ) کم تجربه( )

13- آیا به معلمان خود فکر می کنید ؟
همیشه( ) بیشتر اوقات( ) معمولا( ) کم( ) هرگز( )

14- آیا به نظر خودتان آدم خونسردی هستید ؟
خیلی زیاد( ) زیاد( ) متوسط( ) آشفته( ) بسیار آشفته( )

15- آیا در انجام تکالیف خود منظم هستید ؟
همیشه( ) بیشتر اوقات( ) معمولا( ) بعضی اوقات( ) هرگز( )

16- آیا به دیگران بی احترامی می کنید ؟
هرگز( ) بندرت( ) معمولا( ) بیشتر اوقات( ) همیشه( )

خیلی زیاد( ) زیاد( ) متوسط( ) کم( ) خیلی کم( )

6- آیا معتقد به آداب و رسوم مذهبی هستید ؟
خیلی زیاد( ) زیاد( ) متوسط( ) بعضی اوقات( ) هرگز( )

7- آیا در انتقاد از دیگران شرکت می کنید ؟
همیشه( ) بیشتر اوقات( ) معمولا( ) کم( ) هرگز( )

8- آیا در حضور دیگران اندیشه هایتان را به صراحت بیان می کنید ؟
همیشه( ) بیشتر اوقات( ) معمولا( ) بعضی اوقات( ) هرگز( )

9- چهره خود را چگونه می بینید ؟
خیلی زیبا( ) زیبا( ) معمولی( ) نه چندان زیبا( ) زشت( )

10- آیا خود را فرد شادی می بینید ؟
همیشه( ) بیشتر اوقات( ) معمولا( ) خیر( ) هرگز( )

11- آیا غیرعادی هم رفتار می کنید ؟
همیشه( ) بیشتر اوقات( ) بعضی اوقات( ) بندرت( ) هرگز( )

12- آیا فکر می کنید آدم با تجربه ای هستید ؟
خیلی زیاد( ) زیاد( ) متوسط( ) کمی( ) کم تجربه( )

13- آیا به معلمان خود فکر می کنید ؟
همیشه( ) بیشتر اوقات( ) معمولا( ) کم( ) هرگز( )

14- آیا به نظر خودتان آدم خونسردی هستید ؟
خیلی زیاد( ) زیاد( ) متوسط( ) آشفته( ) بسیار آشفته( )

15- آیا در انجام تکالیف خود منظم هستید ؟
همیشه( ) بیشتر اوقات( ) معمولا( ) بعضی اوقات( ) هرگز( )

16- آیا به دیگران بی احترامی می کنید ؟
هرگز( ) بندرت( ) معمولا( ) بیشتر اوقات( ) همیشه( )

17- آیا در درک آنچه معلم در کلاس می گوید ، مشکلی دارید ؟
هرگز( ) بندرت( ) معمولا( ) بیشتراوقات( ) همیشه( )

18- آیا فکر می کنید اگر فرصتی به دست آورید ، می توانید چیزی نو کشف کنید ؟
قطعا( ) به احتمال زیاد( ) احتمالا( ) شک دارم( ) ابدا( )

19- آیا اگر کسی در کار شما اشکالی پیدا کند ، عصبانی می شوید ؟
هرگز( ) معمولا نه( ) بعضی اوقات( ) معمولا( ) همیشه( )

20- شخصیت خود را چگونه می بینید؟
خیلی جذاب( ) جذاب( ) معمولی( ) بی جاذبه( ) خیلی بی جاذبه( )

21- معاشرت با دیگران را چگونه می یابید ؟
همیشه خوب( ) بیشتر اوقات خوب( ) معمولا خوب( ) بعضی اوقات خوب نیست( ) همیشه ناخوشایند( )

22- تا چه حد از وزنتان راضی هستید؟
کاملا راضی( ) راضی( ) معمولا راضی( ) نه چندان راضی( ) ناراضی( )

23- آیا در مواجهه با مشکلات جزئی ناراحت می شوید ؟
هرگز( ) بیشتر اوقات نه( ) عموما بله( ) بعضی اوقات( ) همیشه( )

24- آیا ذاتا ترسو هستید ؟
ابدا( ) نه زیاد( ) معمولا( ) بیشتر اوقات( ) خیلی زیاد( )

25- تا چه حد از وضعیت مطالعات تان در کلاس راضی هستید؟
کاملا راضی( ) راضی( ) متوسط( ) ناراضی( ) کاملا ناراضی( )

26- با امتحانات مدرسه چطورید ؟
خیلی خوبم( ) خوبم( ) معمولا خوبم( ) بندرت خوبم( ) هرگز خوب نیستم( )

27- صدای شما چطور است ؟
خیلی خوب( ) خوب( ) معمولی( ) بد( ) خیلی بد( )

28- آیا ضمن خواندن داستان یا دیدن یک فیلم برای دانستن پایان آن کنجکاوید ؟
همیشه( ) معمولا( ) بطور عادی( ) نه خیر( ) ابدا( )

29- سلامتتان چطور است ؟
خیلی خوب( ) خوب( ) متوسط( ) ضعیف ( ) خیلی ضعیف( )

30- وضع حضورتان در کلاس چگونه است ؟
همیشه حاضرم( ) معمولا حاضرم( ) متوسط( ) عموما غایبم( ) اغلب اوقات غایبم( )

31- تا چه حد از قد خود راضی هستید ؟
کاملا راضی( ) راضی( ) معمولی( ) کمی ناراضی( ) کاملا ناراضی( )

32- آیا سعی می کنید تا جزء نفرات اول در امتحان کلاسی باشید ؟
همیشه( ) معمولا( ) عموما( ) اغلب نه( ) هرگز( )

33- آیا قبل از انجام کار به معایب و محاسن و محاسن آن توجه می کنید ؟
همیشه( ) معمولا( ) عموما( ) معمولا نه( ) هرگز( )

34- جایگاه شما در بیان واقعیت کجاست ؟
همیشه راست می گویم( ) معمولا( ) عموما( ) دربیان واقعیت شک دارم( ) همیشه دروغ می گویم( )

35- از نظر اطاعت از مقررات مربوط به اماکن عمومی (جاده ، پارک ، ایستگاه راه آهن) خود را چگونه ارزیابی می کنید ؟
همیشه مطیع( ) معمولا مطیع( ) معمولی( ) کار خودم را می کنم ( ) هرگز اطاعت نمی کنم( )

36- آیا از همکلاسیهای خود باهوش تر هستید ؟
حتما( ) تقریبا( ) معمولیم( ) تقریبا نه( ) ابدا( )

37- آیا در تنظیم امور مربوط به گردش علمی همکلاسی ها شرکت می کنید ؟
همیشه( ) معمولا( ) گاهی( ) معمولا نه( ) هرگز( )

38- ایا مسائل و مشکلات تحصیلی خودتان را خودتان حل می کنید ؟
همیشه( ) معمولا( ) گاهی( ) معمولا نه( ) هرگز( )

39- موقع عکس گرفتن یا تماشای آن چقدر به جنبه هنری توجه داربد؟
خیلی زیاد( ) زیاد( ) متوسط( ) تاحدودی( ) ابدا( )

40- اگر موقع انجام کار مهمی دوستی شما را برای گردش دعوت کند ، چه می کنید ؟
فورا قبول می کنم( ) کمی فکر می کنم( ) سکوت می کنم( ) با اندکی فکر رد می کنم( ) فورا رد می کنم( )

41- ضمن امتحان متوجه می شوید قادر به پاسخ بعضی سوالات نیستید و کتاب همان درس نزدیک شما است ، آیا از کتاب کمک می گیرید ؟
ابدا چنین کاری نمی کنم( ) جرات آن را ندارم( ) معمولا این کار را نمی کنم( ) اگرفرصت پیدا کنم این کار را می کنم ( ) فورا از کتاب استفاده می کنم( )

42- اگر درخانه یکی از طبقات پایین اجتماعی فرصت نوشیدن آب داشته باشید ، چه خواهید کرد ؟
آب خواهم خورد( ) با کمی ملاحظه آب خواهم خورد( ) مراقب نظافت خواهم بود( ) آب خواهم خورد ولی به کسی نخواهم گفت( ) مراقب نظافت خواهم بود( )

43- آیا در ارتباط با جنس مخالف تردید می کنید ؟
ابدا تردید نمی کنم( ) گاهی تردید می کنم( ) عموما تردید نمی کنم( ) معمولا تردید می کنم( ) همیشه تردید می کنم( )

44- پس از مدت ها که در صف اتوبوس ایستاده اید ، اتوبوس می اید ، راننده فقط تعداد را سوار می کند و به شما که می رسد ، دیگر ظرفیت تکمیل می شود . در این موقع چه می کنید ؟
منتظر اتوبوس بعدی می مانم( ) از راننده خواهش می کنم سوارم کند( ) می دوم و می کوشم سوار شوم( ) مسافران دیگر را هل می دهم و سعی می کنم که سوار شوم( ) سروصدا راه می اندازم( )

45- اگر به یکی از خصوصیات غیر اخلاقی دوستی پی ببرید ، چه می کنید ؟
دوستی ام را کاملا با او قطع می کنم( ) دوستی ام را با او محدود تر می کنم( ) دوستی ام را با او ادامه می دهم اما سعی می کنم او را راهنمایی کنم( ) دوستی ام را با او همانطوری که بود ادامه می دهم( ) دوستی ام را با او محدودتر می کنم( )

46- شما قرار ایت چهار کار انجام دهید:
‌أ- برای بردن برادرتان به دکتر وقت بگیرید .
‌ب- برای گردش فردا آماده شوید .
‌ج- یک داستان بخوانید .
‌د- به دیدن دوستی بروید که قرار است به سفر بروید ، در درجه اول چه خواهید کرد؟
برای گرفتن وقت به دکتر تلفن می زنید( ) برای گردش خود را آماده می کنید( ) کتاب داستان می خوانید( ) برای دیدن دوستتان می روید( ) هیچ کدام از کارهای بالا را انجام نمی دهید ( )

47- دوستتان هزار تومان به شما می دهد؛ وقتی می شمارید می بینید هزارو صدتومان است . در این جا چه می کنید؟
فورا صد تومان را برمی گردانید ( ) فورا به دوستتان اطلاع می دهم( ) موقع بازگرداندن پول هزار و صد تومان خواهید پرداخت( ) اگر دوستتان متوجه نشود 100 تومان را به نفع خود برمی دارید( ) 100 تومان را بر می دارید( )


48- آیا دوست دارید کار را با توجه به میل دیگران انجام دهید ؟
همیشه با توجه به میل دیگران کار را انجام می دهم( )
معمولا با توجه به میل دیگران کار را انجام می دهم( )
گاهی با توجه به میل دیگران کار را انجام می دهم( )
گاهی اوقات به میل دیگران توجه نمی کنم( )
همیشه به میل خودم کار می کنم( )

تجدید نظر شده توسط آرانی . ماخذ : موسسه روان تجهیز سینا . مترجم : ابوالفضل کرمی – تلفن 77297273