آزمون های مرتبط با مذهب Religion

برگردان نام آزمون ها نیاز به بازنگری دارد Assessment of Beliefs and Behaviors in Coping سنجش باورها و رفتارهای مقابله ایAntipathy towards the ch‎aracters (Religious Antipathy) بیزاری از شخصیت دینیAttachment to God...

Read More