آزمون های شخصیت Pewsonality

برگردان نام آزمون ها به فارسی، نیازمند بازنگری است.  Adjective Check List (ACL). Gough and Heilbrun‚ 1965. سیاهه مقابله صفاتAdjective Q-SET for Non-Professional Sorters. Block‚ 1961. مجموعه صفات برای انتخابگران...

Read More