Select Page

دسته: تست های روانشناسی هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن

پرسشنامه هوش هیجانی بار – آنBar-on Emotional Intelligence Inventory. 1.     به نظر من برای غلبه بر مشکلات باید گام به گام پیش رفت. 2.     لذت بردن از زندگی برایم مشکل است. 3.     شغلی را ترجیح می دهم که حتی الامکان ، من تصمیم...

Read More

استفاده از هیجان های دیگران : آزمون عملکردی

هوش هیجانی دیویس آزمون 23استفاده از هیجان های دیگرانآزمون عملکردیمارک دیویس23th Emotional Intelligence: Mark. H. Davisهر یک از موارد زیر موقعیتی را توصیف می کند که در آن شما و یک نفر دیگر حضور داریدو احتمالا متوجه شده اید که...

Read More

استفاده از هیجان های دیگران : آزمون چند رتبه ای

هوش هیجانی دیویس آزمون 22استفاده از هیجان های دیگرانآزمون چند رتبه ایمارک دیویس22th Emotional Intelligence: Mark. H. Davisحداقل یک نفر؛ که شما را خوب می شناسد باید این ازمون را انجام دهد و به عبارات مربوط به شما نظر دهد. حتی...

Read More

استفاده از هیجان های دیگران : آزمون خود- سنجی

هوش هیجانی دیویس آزمون 21استفاده از هیجان های دیگرانآزمون خود- سنجیمارک دیویس21th Emotional Intelligence: Mark. H. Davisهر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و...

Read More

استفاده از هیجان های خود :آزمون عملکردی

هوش هیجانی دیویس آزمون 20استفاده از هیجان های خودآزمون عملکردیمارک دیویس20th Emotional Intelligence: Mark. H. Davisهر یک از موارد زیر موقعیتی را توصیف می کند که ممکن است در آن بخواهید از هیجان های خود استفاده کنید . بعد از هر...

Read More

استفاده از هیجان های خود : آزمون خود- سنجی

هوش هیجانی دیویس آزمون 19استفاده از هیجان های خودآزمون خود- سنجیمارک دیویس19th Emotional Intelligence: Mark. H. Davisهر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو...

Read More

تنظیم هیجان های دیگران : آزمون عملکردی

هوش هیجانی دیویس آزمون 18تنظیم هیجان های دیگرانآزمون عملکردیمارک دیویس18th Emotional Intelligence: Mark. H. Davisهر یک از موارد زیر موقعیتی را توصیف می کند که ممکن است در آن فرد دیگری هیجانی را تجربه می کند. بعد از هر توصیف، از...

Read More

تنظیم هیجان های دیگران : آزمون چند رتبه ای

هوش هیجانی دیویس آزمون 17تنظیم هیجان های دیگرانآزمون چند رتبه ایمارک دیویس17th Emotional Intelligence: Mark. H. Davisحداقل یک نفر؛ که شما را خوب می شناسد باید این ازمون را انجام دهد و به عبارات مربوط به شما نظر دهد. حتی بهتر است...

Read More

تنظیم هیجان های دیگران : آزمون خود- سنجی

هوش هیجانی دیویس آزمون 16تنظیم هیجان های دیگرانآزمون خود- سنجیمارک دیویس16th Emotional Intelligence: Mark. H. Davisهر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو...

Read More

تنظیم هیجان های خود : آزمون عملکردی

هوش هیجانی دیویس آزمون 15تنظیم هیجان های خودآزمون عملکردیمارک دیویس15th Emotional Intelligence: Mark. H. Davisهر یک از موارد زیر موقعیتی را توصیف می کند که ممکن است در آن قرار بگیرید، موقعیتی که در آن هیجانی را تجربه می کنید....

Read More
Loading