Select Page

دسته: تست های روانشناسی عزت نفس ،خودپنداره

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA Adolescence Self-Assertiveness در این چند صفحه به موقعیت هایی بر می خورید که ممکن است در گذشته با آن مواجه شده یا نشده باشید. می خواهیم بدانیم معمولا در هر موقعیت چه می کنید. لطفا دور...

Read More

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانانCoopersmith Self-esteem Inventory (SEI) 58 مادهعبارت های زیر را به دقت مطالعه نموده نظر خود را درباره هریک از عبارت ها بر اساس این که به شما شبیه است(بلی) یا به شما شبیه نیست (خیر) ،...

Read More

پرسشنامه بحران هویت – احمدی

پرسشنامه بحران هویت – احمدیIdentity crisis بخشکدگزینهبخش اول0آینده زندگی خود را روشن و امیدوار کننده می بینم .1برای استقلال خود در آینده فکر نکردم .2هیچ علاقه ای به فکر کردن در مورد آینده ندارم .3طرح و نقشه خود را تیره و تاریک...

Read More

مقیاس عزت نفس روزنبرگ

هر یک از عبارت های زیر را بخوانید . به هر عبارتی که در مورد شما صدق می کند ، پاسخ ” موافق” و به هر عبارتی که در مورد شما صدق نمی کند ، پاسخ “مخالف” بدهید . یکی از منابع : گنچی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت ....

Read More

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

پرسشنامه رغبتمیشل گوکلندر هر سطر این پرسش نامه ، چهار فعالیت برای شما پیشنهاد می شود . فعالیت مورد علاقه خود را انتخاب کنید و در خانه مربوط به آن علامت * بگذارید . در انتخاب فعالیت ها ، استعداد یا تحصیلات لازم را برای انجام دادن...

Read More

آزمون مفهوم خویشتن بک

آزمون مفهوم خویشتن – بک26 ماده Beck Self – Concept Test (BSCT لطفا در هر یک ازصفات وخصوصیاتی که در زیر ارائه شده است ، خود را با دیگران مقایسه کنید و آن عبارتی که در مورد شما درست ترین است ، علامت بزنید . 1- قیافه ام...

Read More

مقیاس خود پنداره راجرز

توجه کنید فرم زیر را دو بار باید تکمیل کنید . با اول بر این اساس که خود را در این مقیاس چگونه می بیند و فرم دوم این است که چگونه می خواهید باشید .فرم الف نام و نام خانوادگیسنبا توجه به صفات زیر ، خود را چگونه شخصی می دانید...

Read More

عزت نفس _زاندا

چه احساسی در مورد خودتان دارید ؟ 40 سوالاین پرسشنامه برای بررسی احساس شما در مورد خودتان طراحی شده است و نباید آن را یک آزمون به شمار آورد. به همین دلیل هیچ یک از پاسخ ها صحیح یا غلط نیستند . سعی کنید به سوال ها جواب دقیق و درست...

Read More
Loading