Select Page

دسته: تست های روانشناسی شخصیت

پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم بزرگسالان

پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم بزرگسالانEysenck Personality Questionnaire (EPQ)با توجه به این که در سوال های زیر هیچ پاسخ صحیح و غلطی وجود ندارد و هسچ یک از سوالات پیچیده نیست، لطفا پس از خواندن هر سوال نظر خود را به صورت بلی یا...

Read More

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-FF – فرم کوتاه

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-FF – فرم کوتاهNEO-Personality Inventory – Revised (NEO-FF-R)در پاسخ دادن به هر سوال باید احساسات و رفتار عادی و عمومی خود را در نظر بگیرید . لطفا به تمام سوالها پاسخ دهید و وقت خود را روی سوال...

Read More

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند (NEO-Personality Inventory – Revised (NEO-PI-R در پاسخ دادن به هر سوال باید احساسات و رفتار عادی و عمومی خود را در نظر بگیرید . لطفا به تمام سوالها پاسخ دهید و وقت خود را روی سوال...

Read More

SCL90-R

چک لیست نشانه های اختلالات روانیپرسشنامه SCL –90-R Symptom Chek List – 90- Revisedاين پرسشنامه شامل 90 سئوال است . خواهشمند است هر يك از سئوالات را به دقت بخوانيد ونظر خود را در پاسخنامه با علامت ( * ) مشخص كنيد...

Read More

پرسشنامه همام

پرسشنامه همام . آرین آرانیپرسشنامه 119 جمله است هريك از جملات را به دقت بخوانيد و هر مورد را که در باره شما صادق است با درج علامت (× ) در پاسخنامه مشخص كنيد . هيچ پرسشي را بدون پاسخ نگذاريد . پاسخ های بدون علامت ( خیر) محسوب می...

Read More

پرسشنامه شخصیتی یونگ

ر اساس پاسخ های بله و خیری که به 72 سوال یونگ داده می شود برای هر کس یک نوع شخصیتی تعیین می شود .مثلا نوع شخصیتی ENFJ .سپس هر یک از این شخصیت ها توسط دو روانشناس آنالیز شده و توصیه های جالبی در ادامه آورده شده است.در مورد هر نوع...

Read More

الگوی پنج عاملی شخصیت

الگوی پنج عاملی شخصیتRobert Mc Care & Paul Costa: Five- Factor Model of Personalityاین پرسشنامه را ابتدا خودتان تکمیل کنید و نسخه ای دیگر را به کسی یا کسانی بدهید که شما را خوب می شناسند.براساس ابعادی که در زیر آمده است...

Read More
Loading