Select Page

دسته: تست های روانشناسی خودآزمایی و آموزش

آزمون گرایش سلطه گری

آزمون گرایش سلطه گری Sample of Dominance Tendency Inventory برگردید به وقایعی که در طی یک ماه گذشته در زندگی شما اتفاق افتاده ، بیاندیشید . پس از آن که چند لحظه به این کار پرداختید، به هر یک از گویه های آزمون زیر پاسخ دهید. در...

Read More

خود آزمایی و آشنایی با مقیاس قدرت من – نظریه روان پویشی

مقیاس قدرت من Sample of Ego-Strength Scale: Barron‚1953با دادن پاسخ “درست” یا “نادرست” به هر یک از جملات زیر شخصیت خود را بیازمایید. 1-     بندرت نگران سلامتی ام هستم. 2-     غالبا از چیزی نگران هستم....

Read More

خودآزمایی و آشنایی با تست احساس جویی

مقیاس احساس خواهی ، زاکرمن در هر جفت از جملات زیر جمله ای را انتخاب کنید که بیشتر از جمله دیگر با آن موافقید، و دور حرف کنار آن خط بکشید. 1- الف . گاهی اوقات دوست دارم کارهایی انجام دهم که کمی ترسناکند. ب . یک آدم عاقل از فعالیت...

Read More

خود آزمایی و آشنایی با تست شدت هیجان

شدت هیجان در این جا چند ماده آزمون وجود دارد که از مقیاسی گرفته شده که شدنی را که افراد با آن احساسهای خود را تجربه می کنند؛ مورد سنجش قرار می دهد. به تفاوت دقیق اما احتمالا مهم بین محتوای این ماده آزمونها و محتوای ماده آزمونهای...

Read More

خودآزمایی و آشنایی با تست نیاز به شناخت

نیاز به شناختهریک از ماده آزمونهای زیر را با انتخاب یک عدد از این مقیاس و نوشتن آن بعد از آن ماده آزمون پاسخ دهید:موافقت بسیار شدید 4+ __ 3+ __ 2+ __ 1+ __ 0 __ 1- __ 2- __ 3-__ 4- مخالفت بسیار شدید 1- من معمولا وسوسه می شوم که...

Read More

خود آزمایی و آشنایی با تست تحریک پذیری

آشنایی با تست تحریک پذیری هریک از ماده آزمونهای زیر را بر روی یک مقیاس 1 ( که به هیچ عنوان شبیه خودتان نیست) تا 5 (بسیار شبیه خودتان) درجه بندی کنید، و نمره درجه بندی خودتان را در کنار ماده آزمون بنویسید. 1-     دوست دارم با...

Read More

خودآزمایی و اشنایی با تست” جامعه پسندی”

آزمون جامعه پسندی (مطلوبیت اجتماعی)توجه : تست آموزشی است.با پاسخ گفتن به هر یک از ماده آزمون های زیر به نکته ای درباره شخصیتتان پی ببرید. هر جمله را بخوانید، تعیین کنید که آیا در مورد شما درست است یا غلط .1- قبل از رای دادن ،...

Read More

خودآزمایی و آشنایی با تست کتل

توجه : تست آموزشی است. در هریک از ماده آزمون های زیر، دور حرف پاسخی را که بیش از همه با آن موافق هستید خط بکشید. اولین پاسخی که به نظرتان طبیعی می رسد انتخاب کنید. سعی کنید پاسخ “ب” مانند “نامطمئن” را...

Read More
Loading