Select Page

دسته: تست های روانشناسی خشم

مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده

مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شدهپرسشنامه خود شناسی بر اساس جهت گیری مذهبی اسلامیمسعود آذربایجانیIslamic Religious Orientation‚ Self Assessmentبرادر/ خواهر گرامی ، با مطالعه دقیق هر جمله، گزینه ای را که با وضعیت فعلی خود...

Read More

پرسشنامه پرخاشگری AGQ

پرسشنامه پرخاشگری AGQ Aggressive questionnaire لطفا جملات زیر را با دقت بخوانید و با توجه به مقیاس زیر ، گزینه ای را که بیشتر با ویژگی های شما انطباق دارد ، انتخاب کنید . الف = همیشه . ب= گاهی اوقات . ج = به ندرت . د= هرگز الف ب...

Read More

پرسشنامه محقق ساخته سنجش پرخاشگری نو جوانان

این پرسشنامه 24 جمله است که هر یک حالت ، عقیده یا تجربه ای را بیان می کند. پرسشنامه محقق ساخته سنجش پرخاشگری حاجتی، فرشته السادات . اکبرزاده، نسرین و خسروی ، زهره Fs_hajati@yahoo.com خواهشمند است هر یک از جمله ها را به دقت...

Read More

آزمون پرخاشگری و ناکامی- نوجوان و جوان- رزنزویک

آزمون رزنزوایک متاسفم که لباسهای شما را گلی کردم. تاجایی که ممکن بود سعی کردم مانع پرتاب گل شوم ماخذ : خدیوی زند ، محمد مهدی . پرخاشگری و ناکامی ، نظریه ها و مفاهیم ، سنجش و تشخیص و روان درمانی .انتشارات تربیت ....

Read More

آزمون گرایش سلطه گری

آزمون گرایش سلطه گری Sample of Dominance Tendency Inventory برگردید به وقایعی که در طی یک ماه گذشته در زندگی شما اتفاق افتاده ، بیاندیشید . پس از آن که چند لحظه به این کار پرداختید، به هر یک از گویه های آزمون زیر پاسخ دهید. در...

Read More

پرسشنامه پرخاشگری

پرسشنامه پرخاشگریآرنولد اچ. باس، و مارک پریAggression Questionnaire (AQ)سنجش چهار جنبه از پرخاشگریمشخص کنید هر یک از عبارات زیر تا چه حد گویای خصوصیت شما است. برای این منظور از اعداد زیر استفاده کنید و مرتبه متناسب اب خود را در...

Read More

مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث

مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث 20 مادهاین پرسشنامه جملاتی در اختیار شما می گذارد که به جرّ و بحث بیهوده درباره موضوع های مختلف مربوط می شوند . هر جمله را به دقت بخوانید تا ببینید چقدر در مورد شما مصداق دارد .5= همیشه مصداق پیدا...

Read More

مقیاس خشم چند بعدی

مقیاس خشم چند بعدی 38 مادهآیا فردی عصبانی هستید ؟ The Multidimensional Inventory Siegel‚ Judithهرکس ، گهگاه عصبانی می شود .تعدادی از جملاتی که افراد درباره چگونگی خشم خود گفته اند ، در زیر آورده شده است . اعداد زیر را برای مشخص...

Read More

مقیاس تنظیم خلق منفی

مقیاس تنظیم خلق منفیچقدر در تغییر خلق بد خود موفق هستید ؟ 30 مادهThe Negative Mood Regulation Scale Catanzar‚. Salvatore & Mears‚ Jack هدف این پرسشنامه این است که آن چه را مردم معنقدند می توانند در مورد احساسات و عواطف...

Read More
Loading