Select Page

دسته: تست های روانشناسی انگیزش و هیجان

مقیاس آگاهی عاطفی كودكان ریف

مقیاس آگاهی عاطفی كودكان ریفEmotion Awareness Questionnaire for children (EAQ)Rieffe et al‚ 2008. 1.     اغلب اوقات نمی دانم كه چه نوع احساسی دارم 2.     نمی توانم در مورد احساسی كه دارم برای دوستم توضیح دهم 3.     دیگران نیازی...

Read More

آزمون سنجش هیجان

آزمون سنجش هیجانEmotional Frequently Inventory : Mark. H. Davisدر زیر گویه هایی از یک آزمون وجود دارد که از مقیاسی گرفته شده که شدتی را کع افراد باآن احساس های خود را تجربه می کنند؛ مورد سنجش قرار می دهد. گویه های آزمون که بر...

Read More

سیاهه انگیزه ها _ طبقه بندی مزلو

سیاهه انگیزه ها _ طبقه بندی مزلو Maslow’s Motivations Inventory. By: Antony Grasha به فعالیت هایی که در طول 2 یا 3 هفته گذشته به آن ها پرداخته اید فکر گمید. سپس فهرست نیازهایی که در ذیل آمده اند را بررسی کنید . سپس مواردی را که...

Read More
Loading