Select Page

دسته: تست های روانشناسی اداری – مدیریتی

بررسی رضایت شغلی

بررسی رضایت شغلیبرگردان: ابراهیم مرادی 2012Job Satisfaction SurveySpector‚ 19971. 1.     احساس می کنم بابت کارم حقوق منصفانه ای به من پرداخت می شود. 2.     حقیقتا شانس خیلی کمی در شغل من برای ارتقا وجود دارد. 3.     مدیر مافوق...

Read More

استرس شغلی

استرس شغلیبرگردان از دکتر علی عسگریAli Asgari: ali.asgari.edu@gmail.comJob Related Tension Index (JRTI)Kahn et al.‚ 19641. 1.     نمی دانم سرپرست در مورد من چگونه فکر می کند و چگونه عملکرد مرا ارزیابی می کند. 2.     احساس می کنم...

Read More

سنجش آگاهی در مورد بلاياي طبيعی

 سنجش آگاهی در مورد بلاياي طبيعی نام  و نام خانوادگی : سن : جنسيت: (زن يا مرد ) نام مدرسه: کلاس: کشور: تاريخ:  دستورالعمل تکميل پرسشنامه: 30 دقيقه فرصت داريد تا پرسش نامه را پر کنيد.اين پرسش نامه با احتساب...

Read More

پرسشنامه مشاركت در مدیریت و مالکیت

پرسشنامه بمنظور شناسايي مديراني كه از قابليت مشاركت‌پذيري در مديريت و مالكيت برخوردارند تهيه شده است.پرسشنامه مشاركت در مدیریت و مالکیتمحمد حسن حسنی شلمانی با بهره گیری از مقیاس کاملاً موافقم      خيلي موافقم     موافقم       بي...

Read More

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانیAttitude to Organizational Change Questionnaireهر یک از سوالات [عبارات] زیر را با دقت بخوانید و از میان 7 گزینه مربوط به هر سوال، گزینه ای را که به نظر شما بهتررین انتخاب می باشد، با گذاشتن علامت...

Read More

مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی

مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتیIndustrial Unit Job stressors Scaleپرسشنامه توسط محمدرضا صفارزاده (1377) تدوین شده است.لطفا عبارت زیر را که درباره عوامل فشارزای شغلی هستند به دقت مطالعه کنید و سپس یک از چهر گزینه هرگز ، به ندرت ،...

Read More

پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)

پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)Job Performance Questionnaire Patersonاین پرسشنامه شامل 15 جمله توصیفی است. نظر خود را با توجه به مقیاس زیر مشخص نمایید.1= به ندرت … 2= اغلب …3= گاهی … 4= همیشه 1. انضباط و مقررات...

Read More

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایرAllen & Meyer’s Organizational Commitment Questionnaireاین پرسشنامه شامل 24 جمله توصیفی است. شما باید قضاوت کنید که هر جمله با چه فراوانی در مورد شما صدق می کند. جهت پاسخگویی، از مقیاس...

Read More
Loading